Po pierwsze Rodzina !

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej

Jak budować właściwe relacje z dzieckiem ?

To 16 godzinne warsztaty skierowana do rodziców diecezji kaliskiej

Zajęcia odbywać się będą:

 • w piątki lub poniedziałki od godz. 17.00 – 20.15;
 • w soboty od godz. 9.00 – 12.15 ( w zależności od miejsca odbywania się warsztatów)

Grupa rodziców liczyć będą od 15 do 17 osób.

Podstawowe cele warsztatów to:

 • rozpoznawanie i akceptacja uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami dziecka w duchu poszanowania godności osobistej;
 • nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem;
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich form zachowania;
 • pomoc w rozwoju duchowym;
 • pomoc w rozwoju pozytywnego realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Terminy i miejsca warsztatów znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia z finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze rodzina”.

 

Regulamin Konkursu

Fundacja Custos Bonorum

ogłasza konkurs na pracę literacką i pracę plastyczną

dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Diecezji Kaliskiej

 pt.:„ Rodzina Ulmów jest dla mnie i dla mojej rodziny … ”

Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Po pierwsze Rodzina na rok 2023”

Patronat honorowy: J.E. Bp Damian Bryl – Biskup Kaliski

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Fundacja Custos Bonorum w Kaliszu.

Konkurs jest adresowany do dwóch grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej
 • konkurs literacki dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

Cele :

 • motywowanie uczniów do refleksji nad rolą i życiem Błogosławionej Rodziny Ulmów;
 • podejmowanie konkretnych działań w rodzinie w celu życia pokojem Chrystusa;
 • wskazywanie roli rodziców w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży na przykładzie Błogosławionej Rodziny Ulmów;
 • pobudzanie wrażliwości i wdzięczności za dar życia i wiary Rodziny Ulmów.

Tematyka konkursu:

„Rodzina Ulmów jest dla mnie i dla mojej rodziny …”

Warunki uczestnictwa w konkursie literackim uczniów klas VI – VIII szkoły Podstawowej

napisanie przez ucznia pracy literackiej w dowolnej formie:

 • opowiadanie, opis, list, wywiad o wskazanej tematyce;
 • praca powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim, a jej objętość nie może przekraczać 2 stron formatu A 4, napisana czcionką 12, Times New Roman.

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym uczniów klas IV – V szkoły Podstawowej

wykonanie przez ucznia pracy plastycznej;

 • uczeń wykonuje pracę w formie plastycznej, na arkuszu A3, dowolną techniką plastyczną.

Przebieg konkursu

ogłoszenie konkursu 15 września 2023 r.

 • każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie dwie prace plastyczne i dwie prace literackie;
 • eliminacje szkolne powinny się odbyć najpóźniej do 31 października 2023 r. (Organizatorzy na tym etapie nie zapewniają nagród i wyróżnień);
 • prace plastyczne i literackie należy przesłać do 13 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Custos Bonorum

Ul. Widok 80-82

62-800 Kalisz

tel. kontaktowy 504 730 209

Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą przyjmowane;

 • do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku według załączonego wzoru;
 • Prace konkursowe będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu;
 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace literackie zwracając uwagę na:

– oryginalność i twórczość ujęcia tematu konkursowego;

– poprawność stylistyczną i językową.

 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace plastyczne zwracając uwagę na:

– oryginalność i twórczość ujęcia tematu konkursowego;

–  wyraz artystyczny pracy.

Nagrody i wyróżnienia:

 w konkursie literackim:

Pierwsze trzy miejsca otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową;

Komisja konkursowa może również przydzielić wyróżnienia i nagrody.

w konkursie plastycznym:

Pierwsze trzy miejsca otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową.

Komisja konkursowa może również przydzielić wyróżnienia i nagrody.

Obrady komisji są tajne, decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji;

 • Komisja upubliczni swój werdykt do dnia 23 listopada 2023 r. za pośrednictwem: profilu Facebook: Fundacja Custos Bonorum oraz strony internetowej drdk.pl
 • Dyplomy i nagrody będą wręczone 2 grudnia 2023 r. podczas Dnia Świętości Życia i Peregrynacji Relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, Plac Św. Józefa 7. Godzina wręczenia nagród zostanie podana wraz z ogłoszeniem wyników konkursu;
 • Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na rozdanie nagród na koszt własny.

 Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wiedzy i wypłacania honorariów autorskich.

 

Organizatorzy czekają na prace i życzą twórczych pomysłów !

Warsztaty o budowaniu relacji małżeńskich

15 doradców życia rodzinnego ukończyło warsztaty pt.:” Budowanie relacji małżeńskich w oparciu o język miłości i pokonywanie trudności”

 • Małżeństwo oparte na chrześcijańskim systemie wartości.
 • Czym jest małżeństwo? Powrót do raju.
 • Rozpoznawanie i akceptacja  emocji i uczuć współmałżonków.
 • Jawność uczuć i ważność słowa „ja”.
 • Małżeństwo jako dar i tajemnica. Co daje mi bycie żoną, mężem?
 • Kobiecość i męskość starannie pielęgnowana.
 • Relacja jej jakość i dbałość o nią.
 • Twórcza komunikacja, czyli jaka? Jej cechy i niebezpieczeństwo manipulacji.
 • Współczesny świat a wartość małżeństwa.
 • Mało realne oczekiwania wobec współmałżonka. Wielkie  rozczarowanie.
 • Kłamstwa i stereotypy o małżeństwie, w które wierzymy.
 • Relacja poza słowami, czyli mowa ciała .Wielkie i małe gesty.

Warsztaty przygotowały doradców życia rodzinnego do pracy z małżonkami w pielęgnowaniu ich relacji. Zostały z finansowane przez Ministerstwo Rodzin i Polityki społecznej w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina”

 

Projekt „Po pierwsze rodzina”

Rozpoczęliśmy warsztaty „Budowanie relacji rodzic – dziecko”

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej wraz z Fundacją Custos Bonrum opracowało projekt Po pierwsze rodzina, który został zgłoszony na konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt otrzymał aprobatę i dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu realizowane są  między innymi  takie zadania jak np. warsztaty nt.:”Budowanie relacji rodzic – dziecko”

Zajęcia  warsztatowe odbywają się 3, 10 i 23 czerwca 2023 r. W zajęciach uczestniczą osoby, które będą poprowadzić 16 godzinne spotkania z rodzicami, w okresie od września do listopada 2023r., dla 18 grup rodziców w następujących rejonach diecezji:  Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Krotoszyn, Ostrzeszów, Kępno, Pleszew, Lisków, Złoczew.

Podczas warsztatów ”Budowanie relacji rodzic – dziecko”  poruszana jest  między innymi tematyka dotycząca: wartości w wychowaniu,  roli i zadań rodziców w wychowaniu, odczytywania uczuć, zachęcanie dziecka do współpracy i  do  samodzielności.

Aktywna forma zajęć pozwala uczestnikom doświadczyć przeżyć i wzbudzić refleksję nad rolą i zadaniami  rodzica np.: Co to znaczy być dobrym rodzicem?